„EU Peníze školám“

V září 2010 jsme podali žádost o finanční podporu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách“. Jednalo se o tzv. šablony.

Pro naši školu jsme získali celkem 933 054,-Kč. Z 1. části peněz jsme pořídili do nově vybudované multifunkční učebny PC stolky a nastavitelné židle, koberec a především interaktivní tabuli AktivBoard. Všichni  učitelé zapojení do „šablon“  dostali ke své práci notebooky, na kterých postupně vytváří požadované výstupy – digitální učební materiály (dále DUM).  Učitelé DUMy  nejen vytvářejí, ale i ověřují se svými žáky přímo ve výuce. S novou technikou se všichni učitelé  postupně seznamovali a absolvovali nutná školení.

Z 2. části peněz, které jsme obdrželi po odeslání tří monitorovacích zpráv,  jsme pořídili 20 nových počítačů. V současné době je učebna zasíťována a je hojně využívána žáky 1. i 2. stupně v různých předmětech.Zpracovaná témata do jednotlivých ročníků a kontakt na jejich autory je v této složce pod názvem „Přehled zpracovaných témat“.  V multifunkční učebně probíhá i povinná výuka informatiky v 5. a 9. třídě. Od listopadu plánujeme zpřístupnit tuto učebnu žákům 4.- 9. třídy v době hlavní přestávky, aby si žáci mohli vyřídit korespondenci, vyhledat různé informace k výuce, vypracovat referáty, domácí úkoly  apod.
Na interaktivní tabuli lze zajímavým způsobem procvičit látku, zopakovat, vyzkoušet žáky, pustit ukázky pokusů, obrázky blízkých i vzdálených míst, hudební skladby atd.

Žákům se nový způsob výuky líbí, rádi se zapojují a aktivně spolupracují.

 Učitelé ZŠ Sudkov, kteří jsou zapojeni do projektu a jejich mailové adresy:

zssudkovKupkova@seznam.cz, zssudkovHofmannova@seznam.cz, zssudkovKasparova@seznam.cz, zssudkovVaculova@seznam.cz, zssudkovSvitilova@seznam.cz, zssudkovSoklova@seznam.cz, zssudkovVeprkova@seznam.cz, zssudkovProkopova@seznam.cz, zssudkovReznickova@seznam.cz, zssudkovRoztomila@seznam.cz, zssudkovVacula@seznam.cz

Přehled zpracovaných témat,  o které si můžou zájemci napsat:

I. Dějepis 7 . – 9. třídaII.Přírodopis – 9. třídaIII. Český jazyk – 5. třídaIV. Český jazyk - 3. třídaV. Prvouka – 3. třídaVI. Český jazyk – 2. třídaVII. Přírodověda 5. třídaVIII. Zeměpis 8. třídaIX. Matematika 7.- 9. třídaX. Přírodopis 7. třídaXI. Matematika 3. třídaXII. Český jazyk – 7. a 9. třída XIII. Matematika 2. třídaXIV. Anglický jazyk – 7.- 9. třídaXV. Zeměpis – 7. třídaXVI. Český jazyk – 1. třídaXVII. Vlastivěda – 5. třídaXVIII. Ruský jazyk . 7. – 9. třída

Autor: Mgr. Kašparová (zssudkovKasparova@seznam.cz)

1.      Opakování učiva 6. třídy  – pravěk a starověk

2.      Úvod do učiva 7. třídy – středověk – časové vymezení

3.      Opakování – rané středověké státy

4.      Slované – Sámo sjednotitel

5.      Počátky Českého státu – první Přemyslovci

6.      První Přemyslovci – Václav X Boleslav

7.      Počátky Polského státu – nástup rodu Piastovců

8.      Slované, Mojmírovci, Přemyslovci – opakování, shrnutí

9.      Opakování učiva 7. třídy  – raný novověk

10.  Baroko – barokní umění v Čechách

11.  Marie Terezie – reformy, úspěchy, neúspěchy

12.  Osvícenství – shrnutí a opakování

13.  Francouzská revoluce – opakování, shrnutí, test

14.  Direktorium, konzulát – osobnost Napoleona Bonaparte

15.  Poválečné uspořádání Evropy – Pařížská mírová konference

16.  Totalitní režimy – srovnání komunismus X  fašismus

17.  Hospodářská krize – příčiny, důsledky

18.  Nástup fašismu v Německu – osobnost Adolfa Hitlera

19.  Věda a kultura 1918 – 1938 – osobnosti

20.  2. světová válka – letecká bitva o Británii

Autor: Ing. Hofmannová (zssudkovHofmannova@seznam.cz)

1.      Trávicí soustava –popis a funkce jednotlivých orgánů

2.      Kosterní soustava – kostra hlavy, páteře, trupu a končetin

3.      Pohybová soustava – svalstvo lidského těla, druhy, stavba svalu

4.      Dýchací soustava – orgány, video – kuřákova plíce

5.      Smyslové ústrojí – stavba oka, ucha – funkce

6.      Vylučovací soustava – soustava močová a kožní

7.      Vznik vesmíru, Sluneční soustava – zápis a procvičení

8.      Vznik, vývoj a stavba Země – opakování, podrobný popis stavby Země

9.      Vznik minerálů – opakování, 5 způsobů vzniku minerálů

10.  Krystal, prvky souměrnosti – krystalické soustavy

11.  Fyzikální vlastnosti nerostů – mechanické vlastnosti – hustota, tvrdost, soudržnost

12.  Fyzikální vlastnosti nerostů II. – optické, elektrické, magnetické

13.  Chemické vlastnosti nerostů – mineralogický systém

14.  Třídění nerostů – I. prvky kovové a nekovové

15.  Třídění nerostů – II. sulfidy, III. halogenidy

16.  Třídění nerostů – IV. oxidy

17.  Třídění nerostů – V. uhličitany, VI. sírany

18.  Třídění nerostů – VII. fosforečnany, VIII. křemičitany

19.  Třídění nerostů – VIII. křemičitany

20.  Souhrnné opakování – krystal, prvky souměrnosti, vlastnosti …

Autor: Mgr. Řezníčková (zssudkovReznickova@seznam.cz)

1.      Hláskosloví –sémantická cvičení

2.      Tvarosloví – slovní druhy, procvičování

3.      Slovní druhy – opakování, vyhledávání, určování věty

4.      Český jazyk hravě – pravopis, vyjmenovaná slova

5.      Pravopis i/y – slova vyjmenovaná a příbuzná

6.      Podstatná jména – určování mluvnických kategorií

7.      Stavba slov – části slova –  kořen, předpona, přípona…

8.      Vstupní test – shrnutí učiva nižších ročníků

9.      Tvoření slov – odvozování slov

10.  Změny při odvozování – zdrobněliny

11.  Souhláskové skupiny při odvozování – ts, -ds , stavba slova

12.  Slova s předponami a předložkami – rozlišování slovních druhů

13.  Zdvojené souhlásky – předpona – kořen – přípona

14.  Tvoření slov pomocí – ský, -ští – opakování

15.  Předpony s- , z- , vz-  – rozlišování slov s těmito předponami

16.  Předložky s, z – opakování pádových otázek

17.  Opakování – předpona X předložka – zdůvodňování pravopisu

18.  Skupiny bě/bje – pravopis skupin

19.  Pravopis i/y – pravidla pro psaní i/y

20.  Shoda i/y – pravopis i/y ve shodě s přísudkem

Autor: Mgr. Vepřková (zssudkovVeprkova@seznam.cz)

1.      Opakování – tvrdé a měkké souhlásky

2.      Věta jednoduchá

3.      Věta jednoduchá, souvětí, spojovací výrazy

4.      Nauka o slově

5.      Nauka o slově

6.      Vyjmenovaná slova po B

7.      Vyjmenovaná slova po B – procvičování

8.      Vyjmenovaná slova po B – opakování

9.      Vyjmenovaná slova po L

10.  Vyjmenovaná slova po M

11.  Vyjmenovaná slova po L,M – procvičování

12.  Opakování vyjmenovaných slov

13.  Vyjmenovaná slova po P

14.  Vyjmenovaná slova po S

15.  Vyjmenovaná slova po V

16.  Vyjmenovaná slova po Z

17.  Slovní druhy – podstatná jména

18.  Přídavná jména, zájmena, číslovky

19.  Předložky, příslovce

20.  Spojky, částice, citoslovce

Autor: Mgr. Vepřková (zssudkovVeprkova@seznam.cz)

1.      Domácí zvířata – opakování 2. třídy

2.      Přírodniny xlidské výtvory

3.      Vlastnosti látek

4.      Likvidace odpadu

5.      Měření – délka

6.      Měření – hmotnost

7.      Měření – objem

8.      Měření – čas

9.      Měření – teplota

10.  Základní podmínky pro život

11.  Horniny, nerosty

12.  Půda, ropa, uhlí, zemní plyn

13.  Rostliny

14.  Části rostlin – kořen, stonek

15.  Části rostlin – listy, květy, plody

16.  Živočichové – 1. díl

17.  Živočichové – 2. díl

18.  Člověk – 1. díl

19.  Člověk – 2. díl

20.  Vnitřní ústrojí, smysly

Autor: Mgr. Prokopová (zssudkovProkopova@seznam.cz)

1.      Abeceda

2.      Abeceda

3.      1, 2, 3 a víceslabičná slova

4.      Slova protikladná, souřadná, citově zabarvená

5.      Samohlásky krátké a dlouhé

6.      Samohlásky – zařazování

7.      Nadřazená, podřazená a souřadná slova

8.      Slova se skupinami dě, tě, ně

9.      Slova se skupinami bě, pě, vě, mě

10.  Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

11.  Souhlásky uprostřed a na konci slov

12.  Vlastní jména

13.  Samohlásky u ,ú ,ů  – doplňování

14.  Souhlásky tvrdé – procvičování

15.  Souhlásky měkké – doplňování do vět

16.  Druhy vět – rozlišování, doplňování

17.  Věta oznamovací

18.  Věta tázací

19.  Podstatná jména – obecná, vlastní

20.  Slovesa – určování ve větách

Autor: Ing. Hofmannová (zssudkovHofmannova@seznam.cz)

 1. Vesmír, Země ve vesmíru
 2. Slunce – naše hvězda
 3. Sluneční soustava
 4. Měsíc – oběžnice Země
 5. Střídání dne a noci
 6. Opakování učiva o vesmíru
 7. Podmínky nezbytné pro život
 8. Podmínky nezbytné pro život
 9. Podmínky nezbytné pro život
 10. Podmínky nezbytné pro život
 11. Základní oblasti Země 1.
 12. Základní oblasti Země 2.
 13. Rozmanitost podmínek
 14. Rozmanitost podmínek

 

 1. Rozmanitost podmínek
 2. Botanické a zoologické zahrady
 3. Opakování podnebných pásů a biomů
 4. Přírodniny živé a neživé
 5. Třídění rostlin
 6. Třídění živočichů

Autor: Mgr. Eva Kupková (zssudkovKupkova@seznam.cz)

 1. Asie
 2. Sibiř
 3. Oblasti Sibiře
 4. Přírodní poměry Evropy 1.
 5. Přírodní poměry Evropy 2.
 6. Hospodářství Evropy
 7. Východní Evropa
 8. Severní Evropa 1.
 9. Severní Evropa 2.
 10. Jižní Evropa
 11. Jihovýchodní Evropa
 12. Západní Evropa 1.
 13. Západní Evropa  – památky
 14. Západní Evropa 2.
 15. Střední Evropa
 16. Alpské země a SRN
 17. Visegrádské země
 18. Opakování 1.
 19. Opakování 2.
 20. Evropa – test

Autor: Mgr. Lenka Svítilová

 1. Procenta
 2. Procenta
 3. Procenta
 4. Procenta
 5. Procenta
 6. Procenta
 7. Procenta
 8. Finanční matematika
 9. Promile
 10. Úvod procenta 1.
 11. Úvod procenta 2.
 12. Hry s procenty
 13. Křížovky, doplňovačky
 14. Půjčka
 15. Výhodná půjčka
 16. Kalkulačky
 17. Skryté obrázky
 18. Opakování 1.
 19. Opakování 2.
 20. Hlasovací zařízení

Autor: Mgr. Milena Vaculová (zssudkovVaculova@seznam.cz)

 1. Botanika, mechy
 2. Výtrusné rostlliny
 3. Nahosemenné rostliny
 4. Krytosemenné rostliny
 5. Kořen rostlin
 6. Stonek
 7. List
 8. Květ
 9. Opylení a oplození
 10. Plod
 11. Semena
 12. Jednoděložné a dvouděložné rostliny
 13. Pryskyřníkovité
 14. Růžovité
 15. Hluchavkovité
 16. Brukvovité
 17. Hvězdnicovité
 18. Miříkovité
 19. Bobovité
 20. Lilkovité

Autor: Mgr. Bohuslava Prokopová (zssudkovProkopova@seznam.cz)

 1. Sčítání a odčítání čísel do 20 přes základ 10
 2. Sčítání a odčítání čísel do 20 přes základ 10
 3. Sčítání a odčítání 10 a 1, rozklady 10 a 1
 4. Porovnávání čísel do 20
 5. Sčítání a odčítání desítek
 6. Sudá a lichá čísla
 7. Násobení a dělení 6
 8. Násobilka 7,8
 9. Násobilka 4,5
 10. Násobilka 10
 11. Opakování malé násobilky
 12. Zaokrouhlování čísel na desítky
 13. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 14. Počty se závorkami
 15. Porovnávání
 16. Slovní úlohy na násobení a dělení
 17. Sčítání dvojciferných čísel přes základ 10
 18. Odčítání dvojciferných čísel přes základ 10
 19. Římská čísla, časová orientace
 20. Sčítání písemné bez přechodu přes 10

Autor: Mgr. Taťána Kašparová (zssudkovKasparova@seznam.cz)

 1. Slovní druhy
 2. Podstatná jména
 3. Neohebné slovní druhy – příslovce
 4. Předložky
 5. Spojky, částice
 6. Citoslovce
 7. Neohebné slovní druhy
 8. Větné členy
 9. Charakteristika
 10. Charakteristika
 11. Příslovečná určení
 12. Přívlastek
 13. Větné dvojice
 14. Poezie
 15. Vypravování
 16. J. Welzl – Ledové povídky
 17. E. Bass – Cirkus Humberto
 18. Stavba slova
 19. Stavba slova
 20. Synonyma

Autor: Mgr. Marek Vacula (zssudkovVacula@seznam.cz)

 1. Sčítání do 20 s přechodem 10
 2. Odčítání do 20 s přechodem 10
 3. Sčítání a odčítání do 20
 4. Sčítání desítek
 5. Odčítání desítek
 6. Sčítání a odčítání desítek
 7. Sčítání do 100 bez přechodu
 8. Odčítání do 100 bez přechodu
 9. Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu
 10. Sčítání do 100 s přechodem
 11. Odčítání do 100 s přechodem
 12. Sčítání a odčítání do 100 s přechodem
 13. Násobení 2
 14. Dělení 2
 15. Násobení a dělení 2
 16. Násobení 3
 17. Dělení 3
 18. Násobení a dělení 3
 19. Násobení 4
 20. Dělení 4

Autor: Mgr. Ivana Kohoutková (zssudkovKohoutkova@seznam.cz)

 1. PresentContinuous
 2. Past Tense
 3. Prepositionofdirektion
 4. PresentSimple Tense
 5. Countable / uncountable n.
 6. Much/ many, Little/Fen
 7. Adjektives
 8. PresentPerfect
 9. Presentperfect/past simple
 10. Havegot
 11. PresentSimple/Pres.cont.
 12. Family and familytree
 13. Partsofthe body
 14. London
 15. Clothes
 16. Prepositionoftime
 17. Theweather
 18. Passivevoice
 19. Past continuous
 20. Past continuous/past.s.

Autor: Mgr. Milena Vaculová (zssudkovVaculova@seznam.cz)

 1. Přírodní podmínky Ameriky
 2. Vodstvo Ameriky
 3. Kanada
 4. USA
 5. Státy střední Ameriky
 6. Andské země
 7. Laplatské země, tropická Amerika
 8. Poloha a členitost Asie
 9. Povrch Asie
 10. Podnebí Asie
 11. Vodstvo Asie
 12. Přírodní krajiny Asie
 13. Obyvatelstvo Asie
 14. Hospodářství Asie
 15. Průmysl, nerostné suroviny, doprava Asie
 16. Jihozápadní Asie
 17. Státy Arabského poloostrova
 18. Kavkaz
 19. Jižní Asie
 20. Indie

Autor: Mgr. Pavlína Davidová (zssudkovDavidova@seznam.cz)

 1. Vyvození písmena M
 2. Vyvození písmena L
 3. Vyvození písmena S
 4. Vyvození písmena P
 5. Vyvození písmena A
 6. Vyvození písmena O
 7. Vyvození písmena U
 8. Vyvození písmena E
 9. Vyvození písmena I
 10. Vyvození písmena T
 11. Vyvození písmena J
 12. Vyvození písmena N
 13. Vyvození písmena Y
 14. Vyvození písmena D
 15. Vyvození písmena K
 16. Vyvození písmena V
 17. Vyvození písmena R
 18. Vyvození písmena Š
 19. Vyvození písmena Z
 20. Vyvození písmena H

Autor: Ing. Karla Hofmannová (zssudkovHofmannova@seznam.cz)

 1. Praha, hlavní město ČR
 2. Střední Čechy
 3. Polabí
 4. Severovýchodní Čechy
 5. Severní Čechy
 6. Severozápadní Čechy
 7. Západní Čechy
 8. Jižní Čechy
 9. Střední Povltaví
 10. Českomoravská vrchovina
 11. Severní Morava a Slezsko
 12. Severní Morava a Slezsko
 13. Valašsko
 14. Hornomoravský úval
 15. Dolnomoravský úval
 16. Jižní Morava
 17. Brno a okolí
 18. Moravský kras
 19. Souhrnné opakování
 20. Souhrnné opakování

Autor: Mgr. Eva Kupková (zssudkovKupkova@seznam.cz)

 1. Время
 2. Грамматика
 3. Еда и питьё
 4. У Филиппа день рождения
 5. Уроки в школе
 6. Россия
 7. Человек
 8. Как тебя зовут?
 9. Фразы
 10. Откуда они?
 11. Числа 11 – 1000
 12. Город
 13. Календарь
 14. Числа 1 – 10
 15. Глаголи 1
 16. Семья
 17. Где ты живёшь?
 18. Глаголи 2
 19. Европа
 20. Тест
TŘÍDNÍ SCHŮZKY V ZŠ
SLAVNOSTI SLABIKÁŘE
PROJEKTOVÝ DEN – ZOO OLOMOUC
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – ANGLIČTINA PO CELÉ ZEMĚKOULI
PŘÍMĚSTSKÝ PŘÍRODOVĚDNÝ TÁBOR – ZELENÉ PŘÍBĚHY
UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ SUDKOV
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
VELIKONOČNÍ ZVYKY A TRADICE – projektový den
PAŠIJOVÝ TÝDEN
ZÁPIS PŘEDŠKOLÁKŮ
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 1.STUPEŇ
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
TŘÍDNÍ SCHŮZKY NA ZŠ
PREVENTIVNÍ ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ OD LEDNA 2022
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nejnovější komentáře

  Archivy

  Statistiky

  • 88274Návštěvníků celkem:
  • 13Návštěvníků dnes:
  • 0Návštěvníků online:
  • 21.3.2014Počítáme od: